شاید روزی ...

شاید روزی از بیراهه های تنهایی ام کسی گذر کند

شاید روزی از بیراهه های تنهایی ام تو گذر کنی

شاید روزی که دیگر

نه جام باشد، نه بستر، نه خواب و نه ...... تنهایی

شاید آن روز

تنها تو باشی

و شاید آن روز

من در بیراهه های تنهایی ام تنهاترین باشم....

شیما- پاییز 87

/ 0 نظر / 11 بازدید